Regno Unito
#1 Sue Thomas FBEye Fansite( www.suethomasfbeye.net )
Romance FanFiction( www.stfbeyefanfic.com )
Italia
Forum : Agente speciale Sue Thomas( suethomas.forumcommunity.net )
PaeseUSA
Periodo2002 - 2005
CreatoreDave Alan Johnson, Gary R. Johnson
Episodi57 episodi (3 stagioni)