Italia
alien nation( web.tiscali.it/ratamar )
Regno Unito
The Tenctonese Alphabet( www.shipbrook.com/jeff/tencton )
PaeseUSA
Periodo1989 - 1990
Episodi22 episodi