John Clayton   

Jane Porter   
Detective Sam Sullivan   
Nicki Porter   
Kathleen Clayton   
Richard Clayton