Ceco  (2)
Tedesco  (3)
Inglese  (11)
Francese  (10)
Italiano  (12)
Polacco  (1)

Desperate Housewives - Gotowe na wszystko